Vedtægter for Erhvervsøkonomisk forening – BEA

Navn og tilhørssted
§ 1. Foreningens navn er “Erhvervsøkonomisk Forening Syddansk Universitet” (EØF).
Stk. 2. Foreningens binavn er ”Business Economics Association” (BEA).
Stk. 3. Foreningen har hjemsted ved Syddansk Universitet i Odense.

Formål
§ 2. Foreningen har til formål gennem sine møder, sammenkomster, paneldiskussioner,
studiebesøg, studierejser og studenterpolitiske engagement at skabe forum for social og faglig aktivitet for sine medlemmer.
§ 3. Foreningen er uafhængig af partipolitiske interesser.

Medlemskab
§ 4. Alle HA-, Internationale- og Cand.merc.-studerende, samt dimittender fra disse
uddannelser er optagelsesberettiget i foreningen.
Stk. 2. Faste undervisere og Ph.d.-studerende som er ansat ved Instituttet for Marketing og Management og Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi Syddansk Universitet er optagelsesberettiget i foreningen. Disse personer kan dog ikke indtage en plads i bestyrelsen.
Stk. 3. Bestyrelsen kan i et begrænset omfang tillade, at andre med en relevant tilknytning til uddannelserne kan optages. Disse personer kan dog ikke indtage en plads i bestyrelsen.
Stk. 4. Bestyrelsen kan nægte en person optagelse såfremt 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. Et afslag på optagelse skal skriftligt begrundes og skal forelægges den næste generalforsamling, dersom ansøgeren ønsker det.
Stk. 5. Støttemedlemmer optages frit efter indstilling fra et fuldgyldigt medlem af Erhvervsøkonomisk Forening Syddansk Universitet optagelse kan dog nægtes af et simpelt flertal i bestyrelsen.
Stk. 6. Et støttemedlemskab har følgende begrænsninger:
– Giver ikke stemmeret på generalforsamlingen eller ret til anden indflydelse i foreningen.
– Kan kun tegnes af personer, som falder uden for afgrænsningen i § 4 stk. 1 og 2.
– Støttemedlemmer kan kun deltage i arrangementer, hvor det tydeligt er angivet, at støttemedlemmer kan deltage.
– Rabataftaler er ikke omfattet støttemedlemmer.
– Prisen for et støttemedlemskab fastsættes på den ordinære generalforsamling for det kommende regnskabsår.
Stk. 7. For ekskludering af eksisterende medlemmer gælder tilsvarende regler som i stk. 4.
Stk. 8. HA(jur.)-studerende fra Syddansk Universitet, som kan fremvise gyldigt medlemskab af
Juridisk Forening Syddansk Universitet, kan optages som medlem til samme pris, som et
støttemedlemskab.
Stk. 9. Et medlemskab som nævnt i §4, Stk. 8 har følgende begrænsninger:
– Giver ikke stemmeret på generalforsamlingen eller ret til anden indflydelse i foreningen.

Æresmedlemmer
§ 5. En person, der igennem længere tid på ganske usædvanlig måde har gjort sig fortjent til en sådan påskønnelse, kan udnævnes til Æresmedlem af Erhvervsøkonomisk Forening Syddansk Universitet.
Stk. 2. Udnævnelse af Æresmedlem kan alene ske ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 3. Beslutning om udnævnelse af Æresmedlem træffes ved 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. Udnævnelsen forudsætter bestyrelsens enstemmige indstilling og skal optages som særskilt dagsordenpunkt. Forslaget kan ikke gøres til genstand for debat på generalforsamlingen.
Stk. 4. Æresmedlemmer skal ikke betale kontingent.
Stk. 5. Æresmedlemmer kan fratages deres æresmedlemskab af en enig bestyrelse.
Stk. 6. Udnævnelse til æresmedlem har følgende begrænsninger:
– Siddende bestyrelsesmedlemmer kan ikke indstilles og udnævnes til æresmedlem.
– Afgående bestyrelsesmedlemmer kan ikke indstilles og udnævnes til æresmedlem ved den generalforsamling, hvor de træder ud af bestyrelsen.

Kontingent
§ 6. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling for næste regnskabsår.
Stk. 2. Kontingentet kan indbetales på følgende måder:
a) Kontingentet betales for en 1-årig periode. Kontingentet dækker medlemskab for den måned, hvori det bliver indbetalt.
b) Kontingentet betales for en 2-årig periode. Kontingentet dækker medlemskab for den måned, hvori det bliver indbetalt.
c) Kontingentet betales for en 3-årig periode. Kontingentet dækker medlemskab for den måned, hvori det bliver indbetalt.
d) Kontingentet betales for en 5-årig periode. Kontingentet dækker medlemskab for den måned, hvori det bliver indbetalt.
e) Kontingentet betales ved indmeldelse, og dækker medlemskab så længe man er
knyttet til Instituttet for Marketing og Management eller Instituttet for Virksomhedsledelse og Økonomi.
Stk. 3. Såfremt kontingent ikke er indbetalt på dagen for kontingentperiodens udløb, sker udmeldelse
automatisk 3 måneder efter udløbsdagen. Medlemskab kan til en hver tid tegnes igen under betingelse af §4.
Stk. 4. Ved udmeldelse refunderes betalt kontingent ikke.
Stk. 5. Bestyrelsen kan periodevis og i forbindelse med arrangementer beslutte at ændre kontingentsatserne og længden af kontingentperioden.

Bestyrelsen
§ 7. Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, der vælges på en generalforsamling. For at være valgbar til bestyrelsen skal man opfylde §4 stk. 1
Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen. Medlemmerne kan genvælges. Generalforsamlingen kan til enhver tid med et simpelt flertal fratage bestyrelsen eller enkelte bestyrelsesmedlemmer deres hverv.
Stk. 3. Bestyrelsen skal, såfremt dette er muligt, besættes af studerende, der har bestået førsteårsprøven.

§ 8. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og seks bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsen vælges i overensstemmelse med §7 og konstituerer sig på første bestyrelsesmøde, i forlængelse af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, hvor den er valgt.
Stk. 3. Bestyrelsen varetager foreningens ledelse og forestå dennes organisation. Bestyrelsen kan, når den finder det nødvendigt, nedsætte udvalg til varetagelse af nærmere definerede opgaver.
Stk. 4. I perioden 1/9 til 31/6 afholdes bestyrelsesmøde mindst én gang månedligt. Endvidere indkaldes til bestyrelsesmøde, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal inden rimelig tid angives.
Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme, i dennes fravær næstformandens stemme, udslaget.
Stk. 6. Bestyrelsen har pligt til at informere medlemmerne om sit virke.
Stk. 7. Bestyrelsesmøder er åbne for foreningens medlemmer, medmindre bestyrelsen på det konkrete møde bestemmer andet.

Regnskab og revision
§ 9. Foreningens regnskabsår løber fra 01/10 – 30/9.
Stk. 2. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af de to på den foregående generalforsamling valgte revisorer, som ikke må være medlemmer af bestyrelsen.
Stk. 3. Foreningens regnskab skal aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik. Ved fremlæggelse af regnskabet, skal der være mulighed for at sammenligne med foregående års poster.
Stk. 4. De valgte revisorer har til enhver tid uanmeldt adgang til foreningens samlede
regnskabsmateriale.

Formue
§ 10. Foreningens formue bør være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt
muligt være rentebærende.

Generalforsamling
§ 11. Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens øverste myndighed.
§ 12. Den ordinære generalforsamling afholdes i efterårssemestret.
Stk. 2. Der skal indkaldes til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse til ordinær samt ekstraordinær generalforsamling sker ved opslag på foreningens opslagstavle og ved meddelelse på foreningens hjemmeside.
Stk. 3. Årsregnskabet og dagsordenen skal være tilgængeligt for medlemmerne mindst 14 dage før
generalforsamlingen på en i indkaldelsen nærmere angivet måde. Hvis generalforsamlingen ligger
mindre end 14 dage efter regnskabsafslutning, skal regnskabet være tilgængeligt senest 7 dage efter regnskabsafslutning.
Stk. 4. Punkter til dagsordenen for generalforsamlingen kan stilles frit af ethvert medlem ved henvendelse til bestyrelsens formand mindst 7 dage, inden generalforsamlingens afholdelse. Er dette tilfældet skal ny dagsorden bekendtgøres ved opslag så hurtigt som muligt.
Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes når mindst 20 % af foreningens medlemmer anmoder herom. I sidste tilfælde senest 1 måned efter bestyrelsen har modtaget begæringen.
§ 13. Stemmeberettiget er enhver, der senest 7 dage før generalforsamlingen har erhvervet medlemskab af foreningen.
Stk. 2. Stemmeret kan alene udøves ved personligt fremmøde.
§ 14. Opstilling af kandidater til valg af bestyrelse sker skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen. For at være valgbar til bestyrelsen skal man opfylde §4 stk. 1, og være gyldigt medlem af foreningen.
Stk. 2. Bestyrelsen skal senest 5 dage før generalforsamlingen på foreningens opslagstavle og hjemmeside offentliggøre alfabetisk liste over de opstillede kandidater med angivelse af studieretning og årgang.
§ 15. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
a) Valg af dirigent.
b) Valg af referent
c) Formandens aflæggelse af årsberetning til godkendelse.
d) Kassererens fremlæggelse af foreningens regnskab.
e) Godkendelse af regnskaberne.
f) Fastsættelse af kontingent for det kommende akademiske år.
g) Valg af 9 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter blandt de opstillede kandidater jf.§ 14.
h) Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
i) Forslag fra medlemmerne.
j) Eventuelt.
§ 16. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
Stk. 2. Valg af bestyrelse og revisorer sker skriftligt. Afstemning vedrørende alle andre spørgsmål sker ved håndsoprækning, medmindre en stemmeberettiget kræver skriftlig afstemning.
Stk. 3. Tiltrædende og afgående bestyrelse har ikke stemmeret ved valg af revisorer.
Stk. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer sker skriftligt. Alle fremmødte med stemmeret vælger op til 9 kandidater
blandt de opstillede, hvor hver kandidat kun kan fremgå én gang. Efterfølgende tælles stemmerne op.
De 9 kandidater med flest antal stemmer bliver valgt ind.
Stk. 5. Ved stemmelighed som er afgørende for om en kandidat vil blive indvalgt, skal der omstemmes. Dette gøres
ved at stemme på det samme antal kandidater, blandt de stemmelige kandidater, som det antal der mangler at blive besat i den nye.
bestyrelse.
§ 17. Dirigenten leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, afstemningernes afvikling m.v.
§ 18. Kandidater til bestyrelsen og revisorer, der undtagelsesvis ikke er tilstede på generalforsamlingen, er valgbar, såfremt skriftlig fuldmagt foreligger.
§ 19. Bestyrelsen skal inden 3 uger efter generalforsamlingen have ophængt referat fra
generalforsamlingen på foreningens opslagstavle samt offentliggjort det på foreningens hjemmeside.

Vedtægtsændringer
§ 20. Til ændring af foreningens vedtægter kræves 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.
Stk. 2. Til væsentlige ændringer af foreningens formål kræves 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer ved afstemning på en generalforsamling. Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede, skal bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor ændringen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer.
Stk. 3. Dirigenten afgør, hvorvidt en ændring er væsentlig.

Tegning og hæftelse
§ 21. Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden, eller i dennes fravær næstformanden.
Stk. 2. Bestyrelsen kan give foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgående forpligtelser samt administrere foreningens konti.
Stk. 3. Bestyrelsen kan bemyndige medlemmer til at tegne foreningen efter af bestyrelsen nærmere angivne retningslinjer, jfr. § 8, stk. 2.
Stk. 4. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen personlig hæftelse.

Opløsning
§ 22. Til foreningens opløsning kræves 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer ved en afstemning på en generalforsamling. Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede, skal bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor ændringen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer.
Stk. 2. Den sidste generalforsamling bestemmer, hvortil foreningens eventuelle formue skal anvendes – dog skal denne anvendelse være i overensstemmelse med foreningens formål.

Vedtagelse og ikrafttrædelse
§ 23. Vedtægterne blev vedtaget på stiftende generalforsamling 3. marts 2013 og trådte i kraft samme dag.
Stk. 2. Vedtægterne blev senest ændret på generalforsamlingen 11. oktober 2018.